Vedtægter for foreningen Rogue Trader København


Vedtaget på stiftende generalforsamling 15/8-2017

 

Navn og Hjemsted:

Rogue Trader København

 

Frederiksberg Kommune

Harsdorffsvej 8A, Kld

1874 Frederiksberg C

 

1) Formål:

Stk. 1: At udbrede kendskab til figur- og brætspil samt at drive foreningens lokaler.

 

Stk. 2: Forening er upolitisk og areligiøs


 

2) Optagelsesbetingelser og eksklusion:

Stk. 1: Som medlem optages enhver, der indbetaler det fastsatte kontingent og som er villig til at overholde nærværende vedtægter, vedtagne resolutioner og husregler.

 

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter i en prøveperiode på to besøg før medlemskab. Dette omfatter ikke turneringer. Undtagelser heraf kan besluttes af bestyrelsen i tidsbegrænsede perioder.

 

Stk. 3: Bestyrelsen kan på ethvert bestyrelsesmøde, med en skriftlig begrundelse, ekskludere et medlem fra foreningen eller et aktivitetsområde, hvis mindst 3/4 af bestyrelsen stemmer herfor.

Forinden bestyrelsen træffer sin beslutning, skal medlemmet høres, såfremt denne møder op til ovennævnte møde.

 

Stk. 4: Eksklusionen skal meddelelses medlemmet skriftligt og kan af medlemmet kræves prøvet på den næste generalforsamling. Medlemmet er dog ekskluderet indtil afholdelsen af denne, og der vil ikke blive refunderet indbetalt kontingent.

 

Stk. 5: Bestyrelsen kan på ethvert bestyrelsesmøde tildele et medlem en advarsel og sanktion, for brud på vedtægter, husorden eller vedtagne resolutioner.

Normalt vil bestyrelsen tildele en mundtlig advarsel for første forseelse, dernæst en skriftlig og endeligt en sidste advarsel inden der skrides til eksklusion. Bestyrelsen står dog frit til at skride direkte til skriftlig advarsel eller eksklusion hvis det anses for passende.

Bestyrelsen kan tilføje de sanktioner som den anser som passende til enhver advarsel.


 

3) Kontingent:

Stk. 1: Midler til foreningens drift henhører dels fra kontingent fra medlemmerne og dels fra foreningens aktiviteter. Derudover kan der søges om tilskud fra kommunen og andre tilgængelige fonde og legater.

 

Stk. 2: Medlemskontingentet fastlægges på den ordinære generalforsamling for et år frem i tiden.

Kontingentperioden løber fra 1/5 til 30/4.

Kontingentindbetalinger opkræves kvartalsvist.

 

Stk. 3: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen. Medlemskabet ophører øjeblikkeligt eller når kontingentperioden udløber, alt efter medlemmets ønske. Der vil ikke blive tilbagebetalt kontingent eller anden form for godtgørelse.

 

Stk. 4: Et medlem, der ikke har betalt sit kontingent senest en måned efter rettidig betalingsdato, betragtes som udmeldt og slettes som medlem.


 

4) Ordinær generalforsamling:

Stk. 1: Der afholdes ordinær generalforsamling i april måned. Bestyrelsen er forpligtiget til at afholde den ordinære generalforsamling indenfor den givne tidsramme.

 

Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt, via e-mail og på Facebook. Indkaldelsen skal som minimum indeholde en foreløbig dagsorden og instrukser til indsendelse af forslag (se stk. 3). Indkaldelsen skal ske med minimum tre ugers varsel.

 

Stk. 3: Ønskes et emne optaget på dagsordenen for en generalforsamling, må en skriftlig og motiveret anmodning tilstiles bestyrelsen senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

 

Stk. 4: Regnskab og budget skal udsendes eller gøres offentligt tilgængeligt for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

5) Kompetence og stemmeret

Stk. 1: Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen.

 

Stk. 2: Kun medlemmer med gyldigt medlemskab og mindst 3 måneders forudgående medlemskab har stemmeret. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.

 

Stk. 3: Det er muligt at overdrage sin stemme med fuldmagt til et andet medlem, såfremt man ikke kan deltage på generalforsamlingen. Dette skal oplyses den valgte referent umiddelbart efter denne er valgt på generalforsamlingen. Intet medlem kan holde mere end én fuldmagt.


 

6) Ordinær generalforsamling – Dagsorden

Stk. 1: Der afholdes ordinær generalforsamling i april måned. Dog afholdtes den første og stiftende generalforsamling 15. august 2017. Bestyrelsen er forpligtiget til at afholde den ordinære generalforsamling indenfor den givne tidsramme.


 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

• Valg af dirigent og referent.

• Valg af stemmetællere

• Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse

• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

• Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse

• Indkomne forslag

• Valg af formand, kasserer og kasserersuppleant

• Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

• Valg af revisor og suppleant

• Eventuelt.

 

7 )Ekstraordinær generalforsamling:

 

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter beslutning af den ordinære generalforsamling, efter begæring af et flertal i bestyrelsen eller efter begæring af mindst 1/5 af foreningens medlemmer. Forlangender i så henseende må afgives skriftligt til formanden og motiveret med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

 

Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel og foretages af bestyrelsen senest 2 uger efter modtagelsen af det skriftlige forlangende desangående. Bekendtgørelsen sker ved elektronisk eller skriftlig meddelelse til det enkelte medlem.


 

8) Generalforsamlings-forhandlinger

Stk. 1: Forhandlingerne ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Afgørelse af alle formelle spørgsmål vedrørende forhandlingerne tilkommer dirigenten. Over forhandlingerne føres et referat, der underskrives af dirigenten og formanden.

Stk. 2: På generalforsamlingen kan der kun træffes afgørelse i spørgsmål, der er optaget på dagsordenen.

 

Stk. 3: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt 2/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. I grænsetilfælde anvendes standard matematiske afrundingsregler. Såfremt et medlem begærer det, skal afstemningen ske skriftligt og hemmeligt.

 

Stk. 4: Ved stemmeopgørelse er det forslag vedtaget eller den kandidat valgt, som har opnået højest stemmeantal.

 

Stk. 5: Blanke stemmer indgår ikke i optælling af stemmer, og kan derfor ikke vægte for eller imod. Undtaget dette er forslag til vedtægtsændringer, der skal have 2/3 af de fremmødte stemmer for at blive vedtaget.


 

9) Valg af bestyrelse

Stk. 1: Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse bestående af en formand, næstformand, kasserer og to yderligere bestyrelsesmedlemmer, således at bestyrelsens medlemmer udgør 7 personer i alt.

 

Kun medlemmer, der er stemmeberettigede, kan opstille til bestyrelsen. Dog kan alle opstille som suppleanter.

 

Stk. 2: Formanden og kassereren vælges separat af generalforsamlingen. Ved valg af kasserer vælges desuden en kasserer-suppleant.

 

Stk. 3: Den resterende bestyrelse vælges i 2 runder. Første valgrunde gælder valg af bestyrelse. Anden valgrunde gælder valg af suppleanter. Valgt til bestyrelsen er de 3 kandidater, der opnår højest antal stemmer i første valgrunde.

Suppleanter er de, der opnår højest antal stemmer i anden valgrunde.

Er flere end det krævede antal kandidater opstillet, foretages afstemningen ved, at hver stemmeberettiget afgiver stemme på indtil fire kandidater til bestyrelsen/henholdsvis to kandidater til suppleanter.

 

Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmer vælges indtil næste generalforsamling.

Skulle et bestyrelsesmedlem ønske det, kan denne stille sin plads til genvalg til en hvilken som helst generalforsamling.

Formand og kasserer vælges for to år af gangen, således at formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år.

 

10) Konstituering, møder og forretningsorden

Stk. 1: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og andre ansvarsposter som det anses for passende. Hvis formanden er indisponibel overtager næstformanden som midlertidig formand indtil næste generalforsamling.

 

Stk. 2: Bestyrelsen afholder møder så ofte, det er fornødent, dog mindst ét i hver måned. Dagsorden for møderne skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1)  Formalia

2)  Meddelelser

3)  Forslag

 

Derudover fastlægger bestyrelsen selv sin forretningsorden.

 

Stk. 3: Ethvert forslag fra et medlem, der kommer bestyrelsen i hænde, skal fremlægges under punkt 3 på det næste bestyrelsesmøde.

 

Stk. 4: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med bemyndigelse til specielle opgaver.

 

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

Stk. 6: Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved afstemning. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

 

Stk. 7: Bestyrelsen kan, på ethvert bestyrelsesmøde, ekskludere et bestyrelsesmedlem, fra bestyrelsen, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Bestyrelsesmedlemmet er udeblevet fra bestyrelsesmøder, som er korrekt indkaldt uden at melde afbud. Bestyrelsesmedlemmet gentagne gange har misligholdt aftaler.

Bestyrelsesmedlemmet skal have modtaget to skriftlige advarsler forinden, og have mulighed for at blive hørt på et bestyrelsesmøde.

Der skal i bestyrelsen være 3/5 flertal for eksklusionen.


 

11) Tegningsret

Stk. 1: Foreningen tegnes af en af følgende:

  1. Formanden

  2. Kassereren

Ekstraordinære udgifter, der overstiger 5.000,-, skal vedtages af bestyrelsen.

Stk. 2: Kasseren har overfor generalforsamlingen ansvaret for foreningens midler.

Stk. 3: Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens beholdninger.

Stk. 4: Foreningen må ikke stifte gæld.


 

12) Regnskab

Stk. 1: Den af generalforsamlingen valgte kasserer fører på bestyrelsens vegne et bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser klubbens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde.

 

Stk. 2: Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Stk. 3: Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor eller dennes suppleant. Revisoren eller dennes suppleant kan til enhver tid forlange samtlige bilag og dokumentation for kasse- og bankbeholdningen forevist.

 

Stk. 4: Samtidig med at regnskabet foreligger til foreningens årlige generalforsamling, skal påtegningen fra de af generalforsamlingen valgte revisorer være påført.


 

13) Foreningens daglige drift

Stk. 1: Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg til at stå for foreningens daglige drift. Sådanne udvalg skal ledes af bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde at der ikke er nedsat et udvalg har bestyrelsen det direkte ansvar for den daglig drift, og kan kun videregive opgave direkte.

 

Stk. 2: Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse, men har i så fald at forelægge sagen til orientering for bestyrelsen på førstkommende møde.

 

Stk. 3: Den daglige drift af foreningens lokaler og materialer administreres af de dertil udnævnte udvalg.

 

Stk. 4: Sponsorat, fondsansøgninger og tilskuds forhandlinger ledes af formanden eller en af forretningsudvalget udpeget forhandler. Alle sponsorater skal godkendes af bestyrelsen ved simpelt flertal.

 

 

14) Vedtægtsændringer

Stk. 1: Til ændring af foreningens vedtægter kræves at mindst 2/3 af generalforsamlingens stemmer for ændringen.

 

Stk. 2: Udkast til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

 

15) Opløsning af foreningen

Stk. 1: Foreningen kan opløses, når forslaget er vedtaget på en ordinær generalforsamling og derpå ved urafstemning blandt foreningens medlemmer med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Stk. 2: Ved nedlæggelse af foreningen sælges foreningens materialer på en lukket auktion for medlemmerne. Denne auktion skal indkaldes skriftligt til alle medlemmer, senest 7 dage før.

Stk. 3: På den generalforsamling, hvor foreningens opløsning vedtages, skal der tages bestemmelse om hvilket almennyttigt formål, foreningens formue skal skænkes til. Ubrugte dele af tilskud givet af offentlige kilder, tilbagebetales.